Page images
PDF
EPUB

ab Imperatore Ferdinando hujus nominis fecundo, colendiffimo quondam Atavo noftro, glor. mem. in fuo die i Maji 1621. confecto Teftamento, conditisque defuper die 8. Augufti anni 1635. Codicillis, quoad ordinem fucceffionis inter heredes fuos Mafculos dilucidata magis ac firmius ftabilita fuit, quæque fubinde ex difpofitione paterna a Sereniffimo quondam, Potentiffimo ac Invictiffimo Principe & Domino, Domino Leopoldo, Rom. Imperatore, colendiffimo Avo noftro, inter Filios fuos, Sereniffimos quoque & Potentiffimos, tunc refpective Romanorum & Hifpaniarum Reges, Dominum Jofephum & Dominum Carolum Archiduches, fucceffive Romanorum Imperatores, colendiffimos & perdilectiffimos noftros Genitorem & Patruum die 12. Septembris 1703. ipfis fcientibus, vo lentibus, ftipulantibus & acceptantibus facta ad Feminas ex Linea in Germania regnante defcendentes extenfa, ac deinde die 19. April, anno 1713. convocatis ad id Suæ Cæfareæ Catholicæ Majeftatis Confiliariis Status arcani regnorumque ac provinciarum ejufdem Cancellariis uberius explicatâ & publicata in pu blicum & perpetuum Sereniffimæ Domus Auftriaca pactum, quin in Legum fundamentalem & fanctionem pragmaticam abiit, omnibus noftris juribus, actionibus, quæ vel quas in regna, ditiones, Principatus & Provincias a Sua Majeftate Cæfarea nunc feliciter regnante poffeffas, vel de jure quomodocunque ad fe fpectantes competere Nobis noftrifqua olim Pofteris atque Heredibus utriufque cum malculini tum feminini fexus, quacunque demum de caufa, poffent, in favorem & commodum Ee 3

2

non

non folum univerforum Mafculorum è dicta Augufta domo legitime oriundorum Archiducum, fed & in præcipuum quoque ac prælationem Feminarum Archiduciiffarum à Sua Majeftate Cæfarea hodie gloriofe imperante progenitarum & deinceps nafciturarum Earumque pofteritatis ac Heredum pariter utriuf⚫ que tam feminini quam mafculini fexus, folemniter renunciemus, cedamus & abdicemus: Quod nos ad majorem Dei O M. honorem & gloriam, incrementum majus populorum, atque ut Regna & Provinciæ à Sua Majeftate Cæfarea Regio Catholica in præfens poffeffæ ac deinceps poffidendæ perpetuis retro temporibus indivifibiliter ac infeparabiliter inter fe penes unum eundemque heredem juxta fucceffionis ordinem ftabilitum, unitæ permaneant, ordinationibus, inftitutis ac difpofitionibus præfatis, præfertim vero declarationi allegatæ & Nobis una cum reliquis productæ de die 19. Aprils anni 1713. uti fupra, promulgatæ inhærentes, ac de re, de qua agitur rite pleneque edoctæ, de confilio, voluntate & affenfu prædicti Sereniffimi Principis Regii Electoralis, dilectiffimi Sponfi Noftri, annuente quoque & confentiente Sereniffimo & Potentiffimo Domino Rege & Electore, Ejufdem Genitore, (prout ex Inftrumento eorum ratificationis, tum ex 'Mandato procuratorio diffufius conftat) ex certa noftra fcientia animoque bene deliberato omnibus juribus, prætenfionibus, actionibus & rationibus, quæ Nobis five jure fanguinis & nativitatis, five ex ufu & obfervantia olim in Augufta Domo ufitata, five etiam ex pacto præallegato, de die 12. Septem

>

bris anni 1703. five alio quocunque demum nomine, aut excogitabili titulo, in Regna, Principatus, Ditiones & Provincias, quæ ab alte fatâ Majeftate Sua Cæfareâ, colendiffimo Domino noftro Patruo, actu in præfens poffidentur aut poffideri de jure poffent ac deberent, competunt aut competere poffent, fpontè, liberrima voluntate, nulla vi aut coactione, callidave perfuafione aut metu, etiam reverentiali inductæ pro Nobis noftifque Pofteris omnibus heredibus tam masculini quam feminini fexus cefferimus & renunciaverimus prout iifdem vigore præfentium de confenfu uti fupra in optima & ampliffima juris forma, animo deliberato ac fpontaneo, ultro cedimus renuntiamus & abdicamus: Idque non folum in favorem, commodum & prælationem Pofteritatis & Heredum mafculorum, quos numerofos Majeftati Suæ a Deo precamur, verum & feminarum Archiduciffarum à Maje ftate Sua jam progenitarum & deinceps nafciturarum, omniumque earum Pofterorum Heredum & Succefforum utriufque fexus ex legitimo thoro procreatorum & non legitimatorum, adeò ut quandiu ex his Majeftatis Suæ defcendentibus Proles aliqua five masculina five feminina quocunque demum gradu fupervixerit, neque Nos neque Filii, Pofteri & Heredes noftri, neque quifquam alius eorum nomine ullam unquam fucceffionem aut fuccedendi jus in dicta Regna, Principatus, Ditiones & Provincias, vel etiam aliquam illorum, illarumve partem, licet minimam,ut Pote lineæ Cæfareæ Regiæ Carolina nunc regnatrici & in ea descendentibus maribus & feminis jure Primogenituræ in infinitum infeparabiliEe 4

ter

ter & indivifibiliter affectas, prætendre velimus, poffimus aut debeamus, declarantes ac ferio profitentes, quod Nos prælibatum in Augufta Domo receptum, avitaque providentia ftabilitum & per fupra citatam declarationem obfirmatum magifque delucidatum Primogenituræ jus, nec non præfcriptum in ea cum maribus tum feminis fuccedendi ordinem linealem, ceu normam & legem fundamentalem ejufdem pro Nobis noftrifque pofteris & heredibus utriufque fexus refpicere, tenere, obfervare eique firmiter inhærere, nec ut contra ejufdem tenorem & difpofitionem à Nobis vel ab Hæredibus & Pofteris noftris cujufcunque fexus fint, aut à quovis alio noftro aut illorum nomine, quibufcunque demum de caufis, quas omnes & fingulas irritas, vanas, invalidas & injuftas ex nunc pro tunc pronuntiamus, agatur, committere unquam aut pati velimus: Quin potius obteftamur atque etiam facrofanctè pollicemur, quod fi unquam (quod abfit) aliquam vel aliquod ex dictis ditionibus, Regnis, Principatibus aut Provinciis in totum vel in partem ultro Nobis deferri, aut Nos ad aliquam feu eorum aliquod à quocunque, qualicunque demum fub prætextu aut colore vocari aut follicitari contingeret, Nos non tantum ejufmodi damnabiles conatus pernitiofaque confilia ac molimina, perpetuo conftanterque rejecturas, nedum illis aures, af fenfum, opem, vel auxilium ullum præbituras, aut, ut id ab alio quocunque tandem fiat, paffuras, fed ut potius in debita legitimo fucceffori unius alteriufve fexus fide & obedientia perseverent, omnes vires effe impenfuras, atque adeo eâ dote in ipfo matrimo

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

nii noftri contractu Nobis affignata, cæterisque apparatibus ac ornamentis, quibus ftatui Noftro convenienter elocabimur, à modo contentas Nos pleneque pro omnibus juribus, actionibus ac prætenfionibus cujufcunque nominis fint, quæque Nobis ex qualicunque demum caufâ, ut fuprà competere poffint, fatisfactum Nobis effe declaramus, quo ufque nempe Proles unius alteriufque Sexûs à Suâ Majeftate Cæfareâ Regio Catholicâ procreatæ ac deinceps procreandæ, earumve Posteri & defcendentes pariter utriufque fexûs in vivis fuperabunt.

2

Quòd fi verò (quod Deus æternum probibeat) omnis utraque tam foeminini quàm mafculini fexus proles à Suâ Majeftate progenitæ vel deinceps procreandæ una cum omni earum pofteritate pariter mafculina & foe-, minina extingui ac prorfus deficere unquam accideret; in eum cafum, qui nobis aditum ad capeffendam paternam avitamque hæreditatem, vel ex ipfo Primogenituræ inftituto præfertim verò vi præcitate Declarationis de die 19. menfis Aprilis anni 1713. juxta stabilitum in eâ fucceffionis linealis ordinem recluderet, Nobis noftrifque pofteris & descendentibus tam maribus quàm foeminis jus omne omnefque actiones ad fuccedendum in dictis Regnis, Principatibus, Ditionibus ac Provinciis ex jure Dominii, hypothecæ, vel alio quocunque competentes, vigore præfentium folemmiffimè & pleniffimè per expreffum refervamus, ita ut quæ facta à Nobis eft pro pofteritate Suæ Majeftatis Cæfareæ utriufque fexûs tam fœminini quàm mafculini renunciatio, illa tunc & in eo cafu ceu non factá aut pro

Ees

« PreviousContinue »