Page images
PDF
EPUB

ab Imperatore Ferdinando hujus nominis secundo, colendislimo quondam Atavo noftro, glor. mem. in suo die io Maji 1621. confecto Testamento, conditisque desuper die 8. Augusti anni 1635. Codicillis, quoad ordinem successionis inter heredes suos Masculos dilucidata magis ac firmius stabilita fuit , quæque subinde ex dispositione paterna a Sereniilimo quondam, Potentissimo ac Invictissimo Prin. cipe & Domino, Domino Leopoldo, Rom. Imperatore , colendiffimo Avo noftro, inter Filios suos, Serenissimos quoque & Potentisfimos, tunc respective Romanorum & Hispaniarum Reges , Dominum Josephum & Do. minum Carolum Archiduches, fucceflive Romanorum Imperatores, colendissimos & perdilectiffimos nostros Genitorem & Patruum die 12. Septembris 1703. ipsis scientibus, vor lentibus , ftipulantibus & acceptantibus facta ad Feminas ex Linea in Germania regnante descendentes extensa, ac deinde die 19. April, anno 1713. convocatis ad id Suæ Cæfareæ Catholicæ Majestatis Contīliarjis Status arcani , regnorumque ac provinciarum ejusdem Cancellariis uberius explicatâ & publicata in publicum & perpetuum Serenissimæ Domus Austriacæ pactum, quin in Legum fundamentalem & sanctionem pragmaticam abiit , omnibus nostris juribus, actionibus, quæ vel quas in regna, ditiones, Principatus & Provincias a Sua Majeftate Cæsarea nunc feliciter regnante posleffas, vel de jure quomodocunque ad se spectantes competere Nobis noftrisqua olim Pofteris atque Heredibus utriusque cum malculini tum feminini fexus, quacunque demum de causa, poffent, in favorem & commodum

non

Ee 3

non solum universorum Masculorum è dicta Augusta domo legitime oriundorum Archiducum, fed & in præcipuum quoque ac prælationem Feminarum Archiduciiffarum à Sua Majeftate Cæfarea hodie gloriofe imperante progenitarum & deinceps nasciturarum Ea

rumque pofteritatis ac Heredum pariter utriuf• que tam feminini quam masculini fexus, fo

lemniter renunciemus, cedamus & abdicemus: Quod nos ad majorem Dei O M. honorem & gloriam , incrementum majus populorum, atque ut Regna & Provinciæ à Sua Majeftate Caesarea Regio Catholica in præsens poffeffæ ac deinceps possidendæ perpetuis retro temporibus indivisibiliter ac infeparabiliter inter fe penes unum eundemque heredem juxta fucceflionis ordinem stabilitum , unitæ permaneant, ordinationibus, inftitutis ac difpofitionibus præfatis, præsertim vero declarationi allegatæ & Nobis una cum reliquis productæ de die 19. Aprils anni 1713. uti fupra, promulgatæ inhærentes, ac de re , de qua agitur rite pleneque edoctæ, de confilio , voluntate & aflensu prædicti Sereniffimi Principis Regii Electoralis, dilectiflimi Spong Noftri , annuente quoque & consentiente Serenissimo & Potentiffimo Domino Rege & Electore, Ejusdem Genitore; ( prout ex Instrumento corum ratificationis cum ex 'Mandato procuratorio diffufius constat ex certa noftra fcientia animoque bene deliberato omnibus juribus , prætenfionibus, actionibus & rationibus , quæ Nobis five jure fanguinis & nativitatis , five ex ufu & obfervantia olim in Augusta Domo usitata , five etiam ex pacto præallegato , de die 12. Septem

1

bris anni 1703. sive alio quocunque demum nomine, aut excogitabili titulo, in Regna, Principatus, Ditiones & Provincias, quæ ab alte fatâ Majeftate Sua Cæsareâ, colendiffimo Domino nostro Patruo, actu in præfens poffidentur aut possideri de jure poffent ac deberent, competunt aut competere poffent, fpontè, liberrima voluntate, nulla vi aut coactione, callidave perfuafione aut metu, etiam reverentiali inductæ pro Nobis noftifque Pofte ris omnibus heredibus tam masculini quam feminini fexus cefferimus & renunciaverimus , prout iisdem vigore præfentium de confenfu uti fupra in optima & ampliffima juris forma, animo deliberato ac spontaneo, ultro cedimus renuntiamus & abdicamus : Idque non folum in favorem, commodum & prælationem Pofteritatis & Heredum masculorum, quos numerosos Majeftati Suæ a Deo precamur, verum & feminarum Archiduciffarum à Majel ftate Sua jam progenitarum & deinceps nafciturarum, omniumque earum Pofterorum, Heredum & Succefforum utriusque fexus ex legitimo thoro procreatorum & non legitimatorum, adeò ut quandiu ex his Majestatis Suæ defcendentibus Proles aliqua five masculina five feminina quocunque demum gradu supervixerit, neque Nos neque Filii, Pofteri & Heredes nostri, neque quisquam alius eorum nomine ullam unquam successionem aut fuccedendi jus in dicta Regna, Principatus, Ditiones & Provincias, vel etiam aliquam illorum, illarumve partem , licet minimam, ut Pote lineæ Cæfareæ Regiæ Carolinæ nunc regnatrici & in ea descendentibus maribus & feminis jure Primogenituræ in infinitum inseparabili

4

Ee

ter

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

ter & indivifibiliter affectas, prætendre veli. mus, pollimus aut debeamus, declarantes ao serio profitentes, quod Nos prælibatum in Augusta Domo receptum, avitaque providentia stabilitum & per supra citatam declarationem obfirmatum magisque delucidatum Primogenituræ jus, nec non præscriptum in ea cum maribus tum feminis succedendi ordinem linealem, ceu normam & legem fundamentalem ejusdem pro Nobis nostrifque pofteris & heredibus utriusque fexus respicere, tenere , observare eique firmiter inhærere, nec ut contra ejusdem tenorem & difpofitionem à Nobis vel ab Hæredibus & Pofteris noftris cujuscunque sexus fint , aut à quovis alio noftro aut illorum nomine , quibuscunque demum de caufis, quas omnes & fingulas irritas, vanas, invalidas & injustas ex nunc pro tunc pronuntiamus , agatur , committere unquam aut pati velimus : Quin potius obteftamur atque etiam sacrosanctè pollicemur, quod fi unquam ( quod absit) aliquam vel aliquod ex dictis ditionibus, Regnis , Principatibus aut Provinciis in totum vel in partem ultro Nobis deferri, aut Nos ad aliquam seu eorum aliquod à quocunque, qualicunque demum sub prætextu aut colore vocari aut sollicitari contingeret, Nos non tantum cjusmodi damnabiles conatus pernitiofaque consilia ac molimina , perpetuo con. ftanterque rejecturas, nedum illis aures, afa fensum, opem , vel auxilium ullum præbituras, aut, ut id ab alio quocunque tandem fiat, paffuras, sed ut potius in debita legicimo successori unius alteriusve sexus fide & obedientia perseverent, omnes vires effe impensuras , atque adeo ea dote in ipfo matrimo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nii nostri contractu Nobis assignata, cæteris.. que apparatibus ac ornamentis, quibus ftatui Noftro convenienter elocabimur, à modo contentas Nos pleneque pro omnibus juribus , actionibus ac prætensionibus cujuscunque nominis sint, quæque Nobis ex qualicunque demum caulâ, ut suprà competere possint, fan tisfa&tum Nobis effe declaramus, quo usque nempe Proles unius alteriusque Sexûs à Sua Majestate Cæsareâ Regio Catholicâ procreatæ ac deinceps procreandæ, earumve Posteri & descendentes pariter utriusque sexûs in vivis fuperabunt.

Quòd fi verò (quod Deus æternum prohibeat) omnis utraque tam fæminini quàm masculini fexus proles à Sua Majeftate progenitæ vel deinceps procreandæ una cum omņi earum pofteritate pariter masculina & foeminina extingui ac prorsus deficere unquam accideret; in eum casum , qui nobis aditum ad capessendam paternam avitamque hæreditatem, vel ex ipso Primogenituræ instituto , præsertim verò vi præcitatæ Declarationis de die 19. menfis Aprilis anni 1713. juxta ftabilitum in eâ successionis linealis ordinem recluderet, Nobis noftrisque pofteris & descendentibus tam maribus quàm fæminis jus omne omnesque actiones ad fuccedendum in dictis Regnis, Principatibus, Ditionibus ac Provinciis ex jure Dominii, hypothecæ, vel alio quocunque competentes, vigore præsentium folemnissimè & plenifsimè per expreffum reservamus, ita ut quæ facta à Nobis eft pro pola teritate Suæ Majestatis Cæiareæ utriusque sexûs tam fæminini quàm masculini renunciailla tunc & in co casu ceu non factá aug

pro

[ocr errors]

Ees

« PreviousContinue »