Page images
PDF
EPUB

vention, mais on publia peu de tems apsès les Conditions suivantes qui pafferent pour apo• crifes, en effet elles étoienr fouffignées par des Ministres suposez. Ainfi nous ne donnons point ce Traité pour veritable, mais nous avouons qu'il nous paroit que ce pourroit bien être le contenu du veritable, parceque l'on

par

la suite du tems que toutes les négociations faites en vertu de cette Alliance, le sont trouvées conformes aux conditions de ce Traité, que voici.

a vû

Traité apocrife de Wusterhausen entre l'Em

pereur et le Roi de Prulle, figné le 12, DEtobre 1726

In nomine Domini, Amen.

Cum tam juftum tamque naturale wibil fit inter

Principes quam acquifita fibi jura poffeffioresque, Regna infuper, Provincias ac Ditiones, fave armis occupatas, five fucceffionis vel alio quovis pure posleffas conservare cùmque propterea ad id a sequendum nibil magis proficuum utileve effe videatur , quàm fædera inire, doc.

ARTICULUS PRIMUS.

Per boc itaque feedus, in quo nibil aliud quàm fuorum Regnorum, Provinciarum, Ditionumque securitatem , Principes contractantes querunt , nec non totius univerfægue Europa pacem ac tranquil litatem, Sua Sacra Regia Majeftas Boruffiana pollicetur Suæ Sacre Cafüreu de Catholicæ Majef

tati

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

tati manutentionem feu garantiam quoad ordinem Jucceffionis in omnibus totius Europe Regnis, Provinciis & Ditionibus bæreditariis Domus Auf trie eo modo di ordine

quo

Sua Satra Cæfarea e Catholica Majestas ordinavit in primo Articulo Jecreto hujus Tractatů s five feederis, nec aliter , nec alio modo: adeò ut si quis in hoc Suæ Sacre Cd. farea do Catbolica Majestati quâlibet de caufa armis se oponere tentaret , tunc non folùm Sua Sacra Regia Majestas Boruffiana auxilia, quæ infrà in Articulo feptimo hujus Tractatás five for deris ftipulata funt , irrefragabiliter præftabit , verùm etiam fi res a necessitas poftulabunt, aggreffori bellum indicet eo modo & forma, da seeundum Leges do Conventiones que in Articulo secreto hujus Tractatus seu fæderis exprimuntur, nec pacem cum illo inibit , nifi fervatis quæ in eodem Articulo declarantur.

II. Econtrà Sua Sacra & Catholica Majestas promittit ac pollicetur Suæ Sacre Majeftati Boruf fianæ garantiam seu manutentionem omnium Regnorum, Provinciarum ac Ditionum, ab eâdem Sua Sacrâ Majestate Borussianâ in Europâ posleffarum; adeove fi quis quâcunque de caufa eandem Suam Sacram Borussianam Majeftatem armis hostiliterve infeftarent , tunc Sua Sacra Cæfarea d Catholica Majestas, non folùm auxilia quæ infra in di&to Articulo feptimo ab eadem promisa funt , Serenissimo Regi Boruffic. transmittet , verùm etiam fi necessitas & res id poftulabunt. AggrefJori bellum declarabit eodem modo, de quo in dic10 Articulo fecreto inter eandem Suam Sacram Ce. Jaream & Catholicam Majeftatem & eundem Sereniffimum Regem Boruffie conventum eft nec pacem cum illo inibit, nifi juxta conditiones by leges. eodem di£to Articulo declaratas,

[ocr errors][ocr errors]

III. Infuper Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas promittit & fpondet se omnes curas suas omniaque Studia de officia converfuram, ut nulla superfit suprà Berghe da Juliaci Ducatibus difficultas, omnesque pretentiones compefcantur , atque, qui impræfentiarum adfunt prætenfores omnibus fuis prætenfis juribus renuncient , eaque equo animo cedant Sua Sacre Boruffianæ Majesta. ti, adeò ut post mortem Sereniffimi Ele&oris Palatini , Serenissimus Rex Borussia folus & pacificus poffeffor di&torum Ducatuum in futurum dicatur & fit, absque eo quod nullus eorum, seu quilibet alius illi imposterùm audeat aut poffit Berghe di Juliaci Dominium controvertere & difputare.

IV. Eodem modo Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas pollicetur fe omne ftudium, omniaque officia apud Excellentissimum Principem de Sultzbach interpofituram, ut spacio sex menfium à die conclufionis feu signature præfentis Tracta. tùs, præfatus Princeps omnibus & cunétis pretenfionibus fuper Ducatum Bergha e Ravensthenii in favorem Sereniffimi Regis Borussia renunciet , adeò ut poft mortem præfati Sereniffimi Principis Electoris, ftatim Serenissimus Rex diti Duo catûs liberam & abfolutam poljeffionem absque ulla difficultate feu inpedimento capere poffit.

V. Si verò intra di&tum fpatium sex menfium Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas efficere non poterit, ut præfatus Excellentissimus Princeps de Sultzbach dictam ceffionem seu renunciationem in favorem di&ti Serenissimi Regis Borussia faciat , tunc eadem Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas promittit ac se obligat, fe liberum Doa minium, absolutamque possessionem in aliâ quân cumque ejufdem valoris Ditione ex iis quas ipfe impræfens in Regnis da provinciis Sacri Romani

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Imperii possidet , eidem Serenifsimo Regi Borussia
traditurum.
VI. In compensationem verò omnium

que

2 Sua Sacrâ Cæfarea de Catholica Majeftate promittuntur, Sereniffimus Rex Boruffia non folùm ea quæ superiùs in Articulo primo bujus Tracta: tás feu fæderis promifa sunt, quæque inferiùs in articulis subsequentibus promittuntur, $Sacre Cæfareæ & Catholicæ Majestati presi abit , verùm etiam ad omnia ea, quae in articulis fecretis conventa funt , se obstringit , præfertim ad ea quæ in tertio fecreto articulo continentur; idque eodem modo, tempore o forma, quæ ibidem expresa reperiuntur.

VII. Quod autem ad auxilia inter fe mutuò præftanda attinet, Sua Sacra Majestas Borussiana promittit ac fefe obligat in cafu belli, id eft, in Cafu quo Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas à quovis quâlibet de causa armis infeftetur , fe eidem Sue Sacra Cæfareæ & Catholicæ Majestati irrefragabiliter transmissuram decem aut duodecim millia militum , idque fecundum contingentias, occasiones et cafus qui in fecundo articulo fecreto continentur ex explicantur , & eodem modo di ordine de quo in di&to Articulo secreto agitur. Eoden modo in casu quo Sereniffimus Rex Boruffia à quovis quâlibet de causa armis infeftetur , eundem paremque auxiliorum militumque numerum Sua Sacra Cæfarea e Catholica Majestas eidem Serenissimo Regi Boruffie juxtà contingentias, 06cafiones o cafus in di&to Articulo secreto expres fos, eodemque modo lo ordine , de quo ibidem agitur, mutuò invicemque irrefragabiliter præftare spondet. Ceterum Principes contractantes, pro en guod spectat ad fuftentationem præfatarum copiarum auxiliarium; mutuo fe obligánt ad id quod

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

fatis expresse in eodem di&to Articulo fecreto conventum eft.

VIII. Quia verò Sua Sacra Cæfarea de cea tbolica Majeftas die 6. Augusti hujus anni 1726. fædus inivit Vienna cum Sua Sacra torius Ruffia Majeftate, quod pariter totius univerfæque Exторе

bonum refpicit, ideò Sereniffimus Boruffie Rex eidem di&to Tractatui feu fæderi Viennæ inter eafdem conclufo accedere intelligitur , idque confenfu Partium contractantium, non fecus, nec alio modo, ac fi di&tus Tractatus de verbo ad verbum præfenti Tractatui infertus foret , volentibus, Principibus contran tantibus, ut omnia, ea, quæ in eodem Tra&atu feu fædere continentur , eandem vim habeant, ac fi ad uxguem þícexprefa reperiTentur.

IX. Quod attinet ad Ratificationem præfentis Tractatas seu fæderis , Principes contractantes spai tium fex menfium decernunt ; id autem intelligi

volunt, non à die conclufionis seu signature prea fentis Tractatus feu fæderis incipiendum effe, fed folùm à die, quo Sua Sacra Cefarea do Catbolis

Majestas præfatum renunciationum feu ceffionem jurium in favorem Sereniffimi Regis Boruffie ab alt èfato Excellentiffimo Principe de Sultzbach report averit, vel in defectum bujus diete Renun. ciationis feu ceffionis jurium, à die, quo Sua Sao cra Cæfarea do Catholica Majeftas tradiderit Sereniffimo Regi Boruffie liberum Dominium , abfolutamque poffefforum in aliâ quâcunque ejufdem valoris ditione in iis quas ipfe imprefens in Regnis do Provinciis Sacri Romani Imperii poffidet, ut fuprà ins Articulo quinto bujus Tractatus expresfum eft, quo tempore Ratificationum Inftrumenta Vienne commutabuntur. Si verò intra prea dictum fpatiua fex menfium Sua Sacra Casarea

« PreviousContinue »