Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

vention, mais on publia peu de tems après les Conditions fuivantes qui pafferent pour apo crifes, en effet elles étoient fouffignées par des Miniftres fupofez. Ainfi nous ne donnons point ce Traité pour veritable, mais nous avouons qu'il nous paroit que ce pourroit bien être le contenu du veritable, parceque l'on a vû par la fuite du tems que toutes les négociations faites en vertu de cette Alliance, fe font trouvées conformes aux conditions de ce Traité, que voici.

Traité apocrife de Wusterhausen entre l'Empereur & le Roi de Prufse, figné le 12. Octobre 1726,

In nomine Domini, Amen.

CU Um tam juftum tamque naturale nihil fit inter Principes quam acquifita fibi jura poffeffionefque, Regna infuper, Provincias ac Ditiones, five armis occupatas, five fucceffionis vel alio quovis jure poffeffas confervare cùmque propterea ad id affequendum nihil magis proficuum utileve effe videatur, quàm fœdera inire, &c.

ARTICULUS PRIMUS.

Per boc itaque fœdus, in quo nihil aliud quàm fuorum Regnorum, Provinciarum, Ditionumque Jecuritatem, Principes contractantes quærunt, nec non totius univerfæque Europa pacem ac tranquillitatem, Sua Sacra Regia Majeftas Boruffiana pollicetur Sue Sacre Cafaree & Catholicæ Majef

tati manutentionem feu garantiam quoad ordinem fucceffionis in omnibus totius Europe Regnis, Provinciis & Ditionibus hæreditariis Dòmús Auftria, eo modo & ordine quo Sua Satra Cafarea &Catholica Majeftas ordinavit in primo Articulo Jecreto bujus Tractatû s five fœderis, nec aliter,nec alio modo: adeò ut fi quis in boc Suæ Sacræ Cæfarea & Catholicæ Majeftati quâlibet de caufâ armis fe oponere tentaret, tunc non folùm Sua Sacra Regia Majeftas Boruffiana auxilia, quæ infrà in Articulo feptimo hujus Tractatus five fo deris ftipulata funt, irrefragabiliter præftabit, verùm etiam fi res & neceffitas poftulabunt, aggreffori bellum indicet eo modo & formâ, & secundum Leges & Conventiones quæ in Articulo fecreto bujus Tractatus feu fœderis exprimuntur, nec pacem cum illo inibit, nifi fervatis quæ in eodem Articulo declarantur.

II. Econtrà Sua Sacra & Catholica Majeftas promittit ac pollicetur Suæ Sacræ Majeftati Boruffiane garantiam feu manutentionem omnium Regnorum, Provinciarum ac Ditionum, ab eâdem Sua Sacra Majeftate Boruffianâ in Europâ possesfarum; adeovè fi quis quâcunque de caufa eandem Suam Sacram Boruffianam Majeftatem armis hoftiliterve infeftarent,tunc Sua Sacra Cæfarea Catholica Majeftas, non folùm auxilia quæ infrà in dicto Articulo feptimo ab eâdem promiffa funt, Sereniffimo Regi Boruffie tranfmittet, verùm etiam fi neceffitas & res id poftulabunt. Aggref fori bellum declarabit eodem modo, de quo in dicto Articulo fecreto inter eandem Suam Sacram Cæfaream & Catholicam Majeftatem & eundem Sereniffimum Regem Boruffia conventum eft nec pacem cum illo inibit, nifi juxta conditiones & leges eodem dicto Articulo declaratas.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

III. Infuper Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas promittit & fpondet fe omnes curas fuas omniaque ftudia & officia converfuram, ut nulla fuperfit fuprà Berghe & Juliaci Ducatibus difficultas, omnefque prætentiones compefcantur, atque, qui impræfentiarum adfunt prætenfores omnibus fuis prætenfis juribus renuncient, eaque aquo animo cedant Sue Sacræ Boruffiana Majeftati, adeò ut poft mortem Sereniffimi Electoris Palatini, Sereniffimus Rex Boruffie folus & pacificus poffeffor dictorum Ducatuum in futurum dicatur &fit, abfque eo quod nullus eorum, feu quilibet alius illi impofterum audeat aut poffit Berghe & Juliaci Dominium controvertere & difputare.

IV. Eodem modo Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas pollicetur fe omne ftudium, omniaque officia apud Excellentiffimum Principem de Sultzbach interpofituram, ut fpacio fex menfium à die conclufionis feu fignaturæ præfentis Tractatùs, præfatus Princeps omnibus & cunctis prætenfionibus fuper Ducatum Berghe & Ravenfthenii in favorem Sereniffimi Regis Boruffie renunciet, adeò ut poft mortem præfati Sereniffimi Principis Electoris, ftatim Sereniffimus Rex dicti Ducatus liberam & abfolutam poffeffionem abfque ulla difficultate feu inpedimento capere poffit.

V. Si verò intra dictum fpatium fex menfium Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas efficere non poterit, ut præfatus Excellentiffimus Princeps de Sultzbach dictam ceffionem feu renunciationem in favorem dicti Sereniffimi Regis Boruffic faciat, tunc eadem Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas promittit ac fe obligat, fe liberum Dominium, abfolutamque poffeffionem in aliâ quâcumque ejufdem valoris Ditione ex iis quas ipfe impræfens in Regnis & provinciis facri Romani

[ocr errors]

Imperii poffidet, eidem Sereniffimo Regi Boruffia
traditurum.

VI. In compenfationem verò omnium quæ ¿
Sua Sacra Cæfarea & Catholicâ Majeftate pro-
mittuntur, Sereniffimus Rex Boruffia non folùm
ea quæ fuperiùs in Articulo primo hujus Tracta-
tus feu fœderis promiffa funt, quæque inferiùs in
articulis fubfequentibus promittuntur, Snæ Sacre
Cæfareæ & Catholicæ Majeftati præftabit, verùm
etiam ad omnia ea, que in articulis fecretis con-
venta funt, fe obftringit, & præfertim ad ea quæ
in tertio fecreto articulo continentur; idque eodem
modo, tempore & formâ, quæ ibidem expressa re-
periuntur.

VII. Quod autem ad auxilia inter fe mutuò præftanda attinet, Sua Sacra Majeftas Boruffiana promittit ac fefe obligat in cafu belli, id eft, in Cafu quo Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas à quovis qualibet de caufa armis infeftetur, fe eidem Sue Sacra Cæfarea & Catholicæ Majeftati irrefragabiliter tranfmiffuram decem aut duodecim millia militum, idque fecundùm contingentias, occafiones & cafus qui in fecundo articulo fecreto continentur & explicantur, & eodem modo & ordine de quo in dicto Articulo fecreto agitur. Eodem modo in cafu quo Sereniffimus Rex Boruffia à quovis quâlibet de caufa armis infeftetur, eundem paremque auxiliorum militumque numerum Sua Sacra Cæfarea & Catbolica Majeftas eidem Sereniffimo Regi Boruffia juxtà contingentias, occafiones & cafus in dicto Articulo fecreto exprefJos, eodemque modo & ordine, de quo ibidem agitur, mutuò invicemque irrefragabiliter præftare fpondet. Cæterum Principes contractantes, pro eo quod fpectat ad fuftentationem præfatarum copiarum auxiliarium, mutuò fe obligant ad id quod

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fatis expreffe in eodem dicto Articulo fecreto conventum eft.

VIII. Quia verò Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas die 6. Augufti hujus anni 1726. fadus inivit Vienna cum Suâ Sacrâ totius Ruffia Majeftate, quod pariter totius univerfæque Europe bonum refpicit, ideò Sereniffimus Boruffic Rex eidem dicto Tractatui feu fæderi Vienna inter eafdem conclufo accedere intelligitur, idque confenfu Partium contractantium, non fecus, nec alio modo, ac fi dictus Tractatus de verbo ad verbum præfenti Tractatui infertus foret, volentibus, Principibus contranftantibus, ut omnia, ea, quæ in eodem Tractatu feu fœdere continentur, eandem vim habeant, ac fi ad unguem hic expressa reperi

rentur.

IX. Quod attinet ad Ratificationem præfentis Tractatus feu fœderis, Principes contractantes (patium fex menfium decernunt; id autem intelligi volunt, non à die conclufionis feu fignaturæ præfentis Tractatus feu fœderis incipiendum effe, fed folum à die, quo Sua Sacra Cæfarea & Catholi ca Majeftas præfatum renunciationum feu ceffionem jurium in favorem Sereniffimi Regis Boruffia ab altèfato Excellentiffimo Principe de Sultzbach reportaverit, vel in defectum hujus dicta Renun. ciationis feu ceffionis jurium, à die, quo Sua Sacra Cæfarea & Catholica Majeftas tradiderit Sereniffimo Regi Boruffiæ liberum Dominium, absolu tamque poffeffionum in aliâ quâcunque ejufdem valoris ditione in iis quas ipfe impræfens in Regnis & Provinciis Sacri Romani Imperii poffidet, ut fuprà in Articulo quinto bujus Tractatus expreffum eft, quo tempore Ratificationum Inftrumenta Vienna commutabuntur. Si verò intra prædictum fpatium fex menfium Sua Sacra Cafarea

[ocr errors]
« PreviousContinue »