Page images
PDF
EPUB

quos præfentes Litteræ pervenerint, Salutem. Quandoquidem Conventus pro Pace generali ineundâ Anni proximè præteriti initio Ultrajecti ad Rhenum habitus, variis, præter fpem & vota noftra, injectis Impedimentis ultra menfem decimum quartum productus fuerit; Jam vero, favente Dei Optimi Maximi bonita-te, (qui Concordia amorem Partium Belligerantium mentibus fortiùs infpirare dignatus eft) ad finem tam diù defideratam, & Europe Tranquillitati Salatique adeò neceffarium, feliciter fpectare videatur: Nos tandem accommodatis cum bono Fratre noftro Rege Chriftianiffimo, noftris utrinque tam Pacis, quam Commerciorum rationibus, quo Miniftri noftri, qui Plenipotentiariorum Titulo hucufque freti, Provinciæ huic exornandæ fummâ cum noftra Approbatione incubuerunt majori cum fplendore Operi huic maximè falutari Coronidem imponere poffint, Eos ampliffimo Legatorum noftrorum Extraordinariorum Charactere infignire æquum effe judicavimus. SCIATIS igitur quod. Nos Fide, Induftriâ, & in Rebus magni momenti tractandis Ufu ac Perfpicaciâ. Reverendi admodum in Chrifto Patris, per

perquam fidelis & dile&ti Confiliarii noftri, Johannis Epifcopi Briftolienfis, Privati noftri Sigilli Cuftodis, Decani Windeforienfis, & NobiliffimiOrdinis noftri Perifcelidis Registra rii, & perquam. fidelis & pradilecti Confanguinei et Confiliarii noftri Thoma Comitis de Strafford, Vice-Comitis Wentworth de Wentworth Woodhouse et Stainborough, Baronis de Raby, Exercituum noftrorum Locum Tenentis Generalis, Primarii Admiralitatis noftra. Commiffarii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perif celidis Equitis, et Legati noftri extraordinarii ac Plenipotentiarii ad Celfos et Præpotentes Dominos Ordines Generales Uniti Belgii, plurimum Confifæ, Eofdem nominavimus, fecimus, & conftituimus, quemadmodum per Præfentes nominamus, faci-mus, & conftituimus, Noftros veros, certos, & indubitatos Legatos Extraor dinarios, Commiffarios, Procuratores, & Plenipotentiarios, Dantes & Concedentes iifdem, conjunctim vel divifim omnem & omnimodam Poteftatem, Facultatem "" Authoritatemque nec non Mandatum Generale, pariter ac fpeciale (ita tamen ut Generale Speciali non deroget, neque contra) cum Legatis Extraordinariis ac Plenipotentiariis, quos prædictus Rex Chri-

>

Aja

[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ftianiffimus, fufficiente Authoritate inftructos, ex fua parte deputaverit, in Civitate Ultrejectina ad Rhenum, aut in alio quocunque loco, Congrediendi, Colloquendique, ac de Pacis atque Amicitiæ Conditionibus tutis, firmis, & honeftis, inter Nos & dictum Regem Chriftianiffimum, Tractandi, Conveniendi, & Concludendi; eaque omnia quæ ita Conventa & Conclufa fuerint, pro nobis & noftro Nomime Signandi, fuperque conclufis Inftrumenta quotquot & qualia neceffaria fuerint, Conficiendi, mutuoque Tradendi, Recipiendique, ac generaliter ea omnia præftandi, perficiendique, quæ quovis modo neceffaria ad Pacis atque Amicitiæ Conditiones, ut fupra dictum eft, ineundas,ftabiliendafque, vel quomodolibet opportuna effe judicaverint, tam amplis modo & formâ, ac vi effectuque pari, ac Nos Ipfæ, fi Intereffemus, facere ac præftare poffimus; Spondentes, ac in Verba Regio promittentes, Nos omnia & fingula, quæcunque à dictis noftris Legatis Extraordinariis, Commiffariis, Procuratoribus, & Plenipotentiariis, conjunctim vel divifim, vi præfentium Tranfigi, Concludi, & Signari contigerit, gratia, rata,

8.

& accepta, iis prorfus modo & formâ quibus conventa fuerint, habituras. In quorum omnium majorem fidem & robur, Præfentibus manû noftrâ Regiâ fignatis,. Magnum noftrum Magne Britanniæ Sigillum apponi juffimus. Dabantur in Palario noftro Divi Jacobi, vigefimo quarto die Menfis Martii, Anno Domini Millefimo Septingentefimo decimo tertio, Regnique noftri Duodecimo.

duodecimo

Approbatio Tractatus Pacis initæ inter Magnæ Britanniæ Reginam & Regem Chriftianiffimum,exhibita a parte Magna Britanniæ Reginæ.

99

NNA Dei Gratià Magne Bittanniæ, Franciæ & Hiberniæ Regina, Fidei Defenfor &c. omnibus & ,, fingulis ad quos præfentes. Literæ per,, venerint, Salutem. Quandoquidem Pa35 cis Concordiæque omnis Autori placue,, rit ftudiis hinc Noftris, indè verò Se

99

» re

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

"

"

>>

reniffimi ac Potentiffimi Principis Lu", dovici XIV., Regis Chriftianiffimi boni Fratris Noftri, ita favere, ut funeftiffima belli flamma, quæ tam diu in hifce orbis Chriftiani partibus flagravit, feliciter tandem reftingueretur; Et Le», gati utrinque Extraordinarii ac Plenipo,,tentiarii ad opus adeo falutare mandatis. ,, atque authoritate fufficienter inftructi, Tractatum Pacis & Amicitiæ inter Nos ,,,& dictum Regem Chriftianiffimum Dic trigefimo primo Martii S. V..

"1

"

undecimo Aprilis S. N. Trajecti ad Rhenum concluferint, fignaverintque for,,mâ & verbis quæ fequuntur.

21

99

""

33

"

Nos vifo & perpenfo Tractatu Pacis & Amicitiæ fuprafcripto,cundem in om,,nibus & fingulis ejus Articulis & Claufulis approbavimus & ratum firmumque habuimus, ficut per præfentes pro Nobis; Hæredibus & Succefforibus Noftris. eundem approbamus & ratum firmumque habemus;fpondentes & in verbo Re"gio promittentes Nos prædictum Tratatum omniaque & fingula quæ in cocontinentur, fanctè atque inviolabiter ,,præftituras & obfervaturas, neque paffuras unquam (quantum in Nobis eft)

ut.

دو

در

رد

د.

"

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »