Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Conc. Trid. Sacramentorum inftitutionem, naturam
Seff.24.cap. efficaciam; ufum, utilitatem & fignificationem cære-

vim &

7. reform.

moniarum, quæ in iis abfque ullâ omiffione aut muta-
tione fervandæ funt, fubindè pro temporis, & perfo-
narum ratione explanabit Parochus : ut fideles de eorum
dignitate & præftantiâ instructi, ad eadem cum majori
devotione frequentanda adducantur.

Studiofè curabit ut vafa facra, altaria, linteamina
omnisque sacra suppellex, munda & integra conferven-
tur, utque in omni templo nitor appareat; ut cum Pfal-
mista dicere possit: Domine dilexi decorem domûs tuæ
& locum habitationis gloriæ tuæ.

"

t

Deniquè cum plura & penè infinita quotidiè in adminiftrandis Sacramentis occurrant, undè & minifterii fecuritas & populorum falus pendent; omnibus iis qui público Ecclefiæ minifterio confecrantur, præfertim novis Parochis, hunc Librum Sacrorum Rituum pervolutare expreffè præcipimus.

Ibid.

Pfalm. 25.
7. 8.

RITUS

SACRAMENTA

ADMINISTRANDI.

Co

Onveniens erit ut ante omnem Sacramentorum administrationem, Sacerdotes coram altari genu-flexi quantâ poffunt animi devotione ad Deum fe convertant, ejufque implorent auxilium, quo facrum munus, ad Dei gloriam, & totius Ecclefiæ ædificationem obire poffint.

Congruum etiam erit, ut facrâ actione peractâ ad orationem redeant, Deo gratias a&turi, & fru&tum mi- .

[ocr errors]
[ocr errors]

nifterii fui commendaturi: in quem ufum fubjun&tæ funt duæ fequentes Orationes.

A

Oratio præparatoria ante Sacramentorum adminiftrationem. Defto Domine fupplicationibus noftris ; & me, qui etiam mifericordiâ tuâ primus indigeo, clementer exaudi : & quem non electione meriti, sed dono gratiæ tuæ constituisti hujus operis miniftrum, da fiduciam tui muneris exequendi, atque ipfe in noftro minifterio, quod tuæ pietatis eft, operare. Per Dominum noftrum Jesum &c.

Oratio poft adminiftrationem Sacramentorum.

Mnipotens & mifericors Deus, qui mihi indigno
famulo tuo adeffe dignatus es

ministerium peragendum; ne refpicias peccata mea, fed fidem Ecclefiæ tuæ, & præsta, ut in famulis tuis gratia tua illud intùs operetur, quod exteriore opere à nobis exercetur. Per Dominum noftrum Jefum, &c.

DE SACRAMENTO BAPTISMI

RITE ADMINISTRANDO.

Sacrum

Acrum Baptisma, quod est Christianæ Religionis & æternæ vitæ janua, cunctis ad Salutem neceffarium effe, ipfa veritas teftatur his verbis: Nifi quis Joan. ţ. renatus fuerit ex aquâ, & Spiritu Sancto, non poteft introire in Regnum Dei. Itaque fumma ad illud opportunè, ritèque adminiftrandum ac fufcipiendum diligentia adhibenda eft.

Cum autem ad hoc Sacramentum conferendum, alia fint jure divino neceffaria, ut materia, forma, & minister; alia verò ad illius folemnitatem tantùm pertineant, ut ritus ac cæremoniæ; de iis omnibus aliqua proponenda funt, ut facrum hoc minifterium ritè ac fanctè peragatur.

De Materiâ Baptifmi.

Hujus Sacramenti

Ujus Sacramenti materia fola & neceffaria eft aqua vera ac naturalis. Indè excluduntur, tùm alii omnes liquores, vinum, cervifia, aquæ ex floribus, herbis, fructibus expreffa, tùm omnis mixtio & compofitio. quæ aquæ elementaris fpeciem non retinet, aut ipfius substantiam immutare cenfetur. Aliàs irritus eft Baptif

mus.

Et licet ad valorem Baptifmi non referat, fit ne aqua benedicta an non feclufo tamen neceffitatis cafu, non nifi aquâ ad hoc benedi&tâ utendum eft.

:

Debet autem in Fonte mundo pura & nitida confervari & fi quæ fordes in fuperficie, aut fpumæ fupernatare videantur, conchâ feu vafculo ad id apto in facrarium ejiciantur.

Quod fi parcior fuerit in Fonte Baptifmali aqua, ex aliâ Ecclefiâ Parochiali deferatur, quæ ritu debito confecrata fuerit, aut faltem ipfi admifceatur aqua non confecrata, fed in minori quantitate.

Si verò corrupta fuerit, aut omninò effluxerit, vel quovis modo defecerit ; Parochus in Fontem bene mundatum, recentem aquam infundat, eamque fine cantu benedicat juxtà Formulam quæ infrà præscribitur.

[ocr errors]

Quod fi aqua conglaciata fit, curet ut liquefiat : fin autem ex parte congelata fit, aut nimium frigida, poterit parum aquæ naturalis non benedicta calefacere, & admifcere aquæ Baptifmali in vafculo ad id parato, & eâ tepefactâ uti ad baptizandum, ne noceat infantulo.

Aqua porrò baptifmalis fingulis annis in Sabbato Sancto & in Vigilia Pentecoftes renovetur : primùm tamen ipfo Fonte diligenter mundato, non à Laïco, fed ab aliquo Sacerdote. Aqua verò baptifmalis, tàm vetus, quàm ea quâ fons est ablutus, non in locum profanum, fed in Ecclefiæ vel potiùs Baptifterii facrarium effun

datur.

Quamvis Baptifmus adminiftrari poffit five per immersionem, five per asperfionem, five per infufionem; ex usu tamen in Ecclefiâ Latinà, & in hac Ecclefiâ recepto, confertur folùm per infufionem eamque trinam. Itaquè qui baptizat ter aquam infundat, idque in modum crucis, non fuper capillos, fed fuper cutem capitis baptizandi. Validum nihilominus Baptisma, uná infufione collatum, licet illicitum extrà cafum neceffitatis. Cavendum verò ne aqua ex infantis capite in Fon→ tem defluat; fed in aliquo vafe ad hunc ufum parato recepta, in Baptifterii vel Ecclefiæ piscinam effundatur.

De Forma Baptifmi.

[ocr errors]

Forma

19.

Orma Baptifmi effentialis ac omninò neceffaria hæc Matth. 28. eft: Ego te baptizo in nomine Patris ; & Filii, & Spiritus Sanctis Quæ eodem tempore quo infunditur aqua, & ab eodem qui aquam infundit, tracim pros nuntianda eft.:

[ocr errors]

Attendant Paftores, ipfis eam immutare aut imminuere nullo modo licere; ad validitatem enim Baptismi effentialiter requiritur, ut exprimatur actio miniftri, perfona baptizandi, & expreffa trium San&tiffimæ Tri nitatis Perfonarum invocatio.

Et fi autem ad valorem Baptifmi non referat, an vernaculâ aliâ vẻ linguâ enuncietur forma; nihilominus ex praxi receptâ, ubi folemniter baptizatur, non nifi latino idiomate utendum eft..

De Miniftro Baptifmi.

Egitimus Baptifmi Minifter eft Epifcopus, Parochus ex neceffitate homo quilibet fivè Clericus, fivè Laïcus etiam excommunicatus, fivè fidelis, fivè infidelis, fivè Catholicus, fivè Hæreticus, fivè vir, fivè fœmina, fervatis legitimè materiâ, formâ & intentione Miniftri.

Obiter tamen obfervandum, quod fi adfit Sacerdos Diacono præferatur, fimiliter & Diaconus Subdiacono, Clericus Laico, & vir fœminæ, nifi pudoris gratiá deceat fœminam potiùs quàm virum baptizare infantem non omninò editum, vel nifi meliùs foemina teneret formam & modum baptizandi.

Quapropter curare debent Paftores, ut fideles, præfertim obstetrices, rectum baptizandi ritum apprimè calleant, & fervent. Monebunt infuper Laicos, ut quotiefcumque baptizabunt, fi fieri poffit, duas faltem perfonas adhibeant, quæ de modo & formâ administrati Sacramenti, ubi opus erit, ipfis idoneum teftimonium reddant.

Quod fi pater aut mater propriam prolem baptiza

verint

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »