Page images
PDF
EPUB

Synod. Trid.

Seff. 24. cap. 2. de reform.

Ibid.

Statuta Diœc.

De Patrinis & Matrinis.

Arochus cùm ad baptizandum vocabitur, ab iis ad quos fpe&at, inquirat diligenter, quem vel quos fufceptores elegerint ; ne plures quàm deceat, aut indignos vel ineptos admittat.

Unus tantùm fivè vir fivè mulier, vel ad fummùm unus & una ad fufcipiendum infantem admittantur, non autem duo viri aut duæ mulieres.

Sed nec pater aut mater tamquam fufceptores adhiberi debent, etiamfi immineat mortis periculum. Si tamen illud ex ignorantiâ factum fit, non impedit quominùs fe habeant, ut conjuges; fi vero ex malitiâ, is qui in culpâ fuit, à petendo matrimonii debito, (tametfi non à reddendo) donec cùm eo per Epifcopum dispensatum fuerit, prohibetur.

Licèt autem plurimùm conveniat, ut patrini & matrinæ jam sint in ætate pubertatis constituti, Sacramento Confirmationis obfignati, & ad primam Communionem admiffi; poterit tamen Parochus, pro fuâ prudentiâ, etiam impuberes, aut nondum ad primam Communionem receptos, ad hoc munus aliquando admittere, modò fint ad minùs decem aut undecim annos nati; vel modò alter-uter patrinus vel matrina, pubertatis annos attigerit: fintque aliàs de præcipuis fidei articulis fufficienter inftructi, & tales, qui apti judicentur ad puerum fide & moribus Christianis, quando & quantum opus erit, imbuendum. iz.

Quocircà probè noverint Paftores, ad fufceptionem è facro Fonte non effe admittendos omnes qui fidei ru

dimenta ignorant, nec non infideles aut hæreticos, publicè excommunicatos aut interdictos, publicè criminofos aut infames.

:

Prætereà ab hoc munere removeantur, Monachi, vel Stat. Diœcef Sancti-moniales, & alii cujuflibet Ordinis Regulares à Sæculo fegregati etiam Abbates & Abbatiffæ hujus alteriufvè Diœcefeos, etiam qui fe exemptos dicunt, nequidem admittantur per Procuratorem qui eorum nomine infantem de facro Fonte levet. Quod idem observabunt Parochi circà Ecclefiafticos Sæculares, fivè Presbyteros fivè alios quofcumque in facris Ordinibus conftitutos, nifi parentes infantis attingant in primo aut fecundo confanguinitatis gradu.

Ibid.

Seff. 24. cap.2. de reform.

Notandum eft ex Baptifmo oriri cognationem fpiri- Conc. Trid. tualem, quâ is qui fufcipit aut baptizat, attingit baptizatum ejusque patrem & matrem, ita ut non poffint inter fe matrimonium inire, & fi attentatum fuerit, irritum fit. Quod fi Catechismo jam inchoato moriatur. infans, antequam ad Baptismum perveniat ; nulla indè contrahitur fpiritualis cognatio, ficut neque ex fuppletione cæremoniarum Baptifmi jam ante collati: quocircà Parochus in tali cafu nomina fufceptorum defcribens, expreffè notabit, fi, non in ipfo Baptifmo, fed in cæremoniarum tantùm fuppletione infantem te

nuerint.

Licèt confuetum fit, ut patrini nomen imponant baptizandis; non tamen admittat Parochus fabulofa, ridicula, vel inanium Deorum aut impiorum Ethnicorum nomina: fed eorum dumtaxat quos Ecclefia inter San&os veneratur, quorum videlicet patrocinio juvari & ad pietatem provocari queant, cum ad grandiorem

Statuta Dioec. ætatem pervenerint, nec plura quam duo aut tria imponi permittat.

Deniquè non abs re erit hic Paftores admonere, ipfis Stat. Dioecef. non licere infantem baptizare fimul & è facro Fonte fufcipere. Moneant & ipfi vice fuâ, fideles fuæ curæ commiffos, prohibitum effe fub pœnâ excommunicationis infantes recèns baptizatos in cauponas deferre.

Stat, Diœcef.

poteft

De loco & tempore Baptifmi.

Oteft quidem Baptifmus quovis tempore, etiam interdicti & ceffationis à divinis, adminiftrari, præfertim in cafu neceffitatis; attamen ut, quantùm fieri poteft, antiquiffimus Ecclefiæ ritus fervetur. Inftante Sabbato Pafchæ & Pentecoftes, fi qui fint Catechumeni, quorum Baptifmus in id tempus differri absquè eorum periculo queat, ii folemni cæremoniâ baptizari poterunt prædictis diebus Sabbati Pafchæ, vel Pentecoftes, poft factam Baptifmalis Fontis confecrationem : de quo monebit Parochus, Dominicâ Palmarum, & Dominicâ infrà Octavam Afcenfionis.

[ocr errors]

Et fi urgente neceffitate ubique baptizare nihil impediat, proprius tamen adminiftrandi Baptifmi locus eft Ecclefia.

Caveant Parochi ne infantes baptizent in cubiculis, locifque profanis, feu in privatis Capellis aut Oratoriis, feclufo mortis periculo, nifi de licentiâ, ab Epifcopo aut Vicariis Generalibus fcripto obtentâ ; & in cafu facultatis conceffæ, afferetur vas aquâ Baptifterii plenum; ficque omiffis cæremoniis baptizetur infans.

De

IN

De Baptifterio & Sacris Oleis.

omni Ecclefiâ Parochiali, aut aliâ ad baptizandum destinatâ, debet effe Fons Baptifmalis feu Baptifterium, decenti loco, & formâ, materiâque folidâ con

[ocr errors]

ftru&tum, cancellis circumfcriptum, quod aquam ità Stat. Dioec. contineat, ut nullâ ex parte ftillet aut defluat, impofito operculo aptè conte&tum, decenter ornatum ferâ & clave munitum, atque ita obseratum, ut pulvis vel aliæ fordes intrò non penetrent. Clavim autem Baptifterii Paftor aut ejus Vicarius apud fe perpetuò fervet.

Quòd fi vas Fontis æneum fuerit, ftanno fufili ab interiori parte fit illitum, ne aquâ ærugine inficiatur. Sacrum Chrifma, & Oleum Sanctum, quod & Cathecumenorum dicitur, quorum ufus eft in Baptifmo, eodem anno fint ab Epifcopo benedi&ta. Quarè curabit Parochus, ut ea fuo tempore quamprimùm habeat, & vetera poftmodùm, in Ecclefiâ comburat.

Quod fi deficere videantur, & Chrifma vel Oleum benedictum haberi non poffit; aliud oleum de olivis non benedi&um adjiciatur, fed in minori quantitate.

Serventur autem in vafculis argenteis, aut faltem stanneis, benè obturatis, aptè diftin&tis, fuamque inf- Stat. Dioec criptionem habentibus, majufculis litteris incifam, ne Sacerdos aberret, & unum pro altero fumat; quod cavere debet diligenter.

Atque ut effufionis periculum removeatur, commodum erit in his vasculis bombacium, feu quid fimile habere, cum virgulis, quarum ufus eft ad inungendum. Hæc vascula ità præparata, non in tabernaculo al

C

Pars I.

taris, fed in loco decenti ac mundo, fub clave ac tutâ cuftodiâ afferventur, ne ab aliquo, nifi à Sacerdote temerè tangantur, aut eis facrilegè quifpiam abuti poffit.

Parochus, quantum fieri poteft, curabit ne per Laïcos, fed per fe vel per alium Sacerdotem, vel faltèm per alium Ecclefiæ Miniftrum hæc Olea deferantur. Caveat item ne de iis quidquàm ulli tradat cujufvis rei prætextu.

Factâ Olei vel Chrifmatis un&tione, mox illud bombacio, vel lino, fivè ftupâ, aut aliâ re fimili detergat : quod pofteà comburat, & in piscinam cineres mittat. De iis quæ ad folemniter baptizandum præparanda funt.

U Bi

[ocr errors]

Bi Sacramentum Baptifmi erit folemniter administrandum, Parochus curabit ut hæc in promptu fint. Sal, quod in os baptizandi immitendum eft; fit benedictum fuâ peculiari benedictione, quæ infrà præfcribitur; neque utatur fale exorcizato ad benedicendam aquam. Sit autem priùs benè confractum & attritum, ficcum & mundum; & ne palatum infantis ulceret, adhibeatur in minimâ quantitate.

Porrò fal ità benedi&tum nemini tradatur, neque etiàm iis qui benedicendum attulerint, reddatur ; fed ad alios Baptizandos fervetur, aut in Sacrarium dejiciatur.

Vascula Sacri Olei, Catechumenorum videlicet & Chrifmatis.

Vafculum ex argento vel alio metallo, aut cristallo, nitidum, ad fundendam aquam fuper caput Baptizandi, quod nulli alteri prætereà ufui deferviat.

« PreviousContinue »